Generelle betingelser

Anpartsselskabet Voldt er registreret i Handelskammeret med nummer 31034646 og har hovedkontor i Haarbos 16 (3953 HA) i Maarsbergen.

Artikel 1 Definitioner

I disse generelle handelsbetingelser anvendes følgende udtryk med følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet: Tilbud: Alle skriftlige tilbud til køber om levering af produkter fra sælger, hvortil disse handelsbetingelser er uløseligt forbundet. Voldt: Leverandør af produkter til køber. Køber: En fysisk eller juridisk person, der udøver erhvervsmæssig virksomhed eller driver virksomhed, og som indgår aftale om fjernsalg med sælger. Aftale: Salgsaftalen (afstandsaftalen) om salg og levering af produkter, som køber køber hos Voldt. Produkter: De produkter, som Voldt tilbyder, er biltilbehør og reservedele til biler i bredeste forstand.

Artikel 2 Ansøgning

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra Voldt og enhver aftale mellem Voldt og en køber, samt for ethvert produkt tilbudt af Voldt. Inden aftale (på afstand) indgås, skal køber have adgang til disse almindelige handelsbetingelser. Såfremt dette ikke er rimeligt muligt, skal Voldt oplyse køber om, hvordan køber kan få adgang til de almindelige handelsbetingelser, som i alle tilfælde er offentliggjort på Voldts hjemmeside, således at køber nemt kan gemme disse almindelige handelsbetingelser på en permanent data transportør. I særlige tilfælde kan disse almindelige betingelser fraviges, hvis dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt med Voldt. Disse almindelige forretningsbetingelser gælder også for tillægs-, ændrings- og opfølgningsaftaler med køber. Købers generelle og/eller købsbetingelser afvises udtrykkeligt. Hvis en eller flere bestemmelser i disse almindelige vilkår og betingelser er helt eller delvist ugyldige eller ophæves, skal de øvrige bestemmelser i disse almindelige betingelser fortsat gælde, og den eller de ugyldige bestemmelser skal erstattes af en bestemmelse med samme formål som den oprindelige bestemmelse. Uklarheder om indhold, fortolkning eller situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal bedømmes og forklares i overensstemmelse med ånden i disse generelle vilkår og betingelser. Hvis der i disse almindelige betingelser henvises til ham/hende, skal dette også fortolkes som en henvisning til kvindekønnet, hvis og i det omfang det er relevant.

Artikel 3 - Tilbuddet

Alle tilbud fra Voldt er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt. Hvis tilbuddet er begrænset eller gælder under særlige forhold, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Et tilbud foreligger først, når det er registreret skriftligt. Voldts tilbud er uforpligtende. Voldt er kun bundet af tilbuddet, såfremt købers accept af tilbuddet bekræftes skriftligt inden for 30 dage, eller såfremt køber allerede har betalt det skyldige beløb. Voldt er dog berettiget til at nægte at indgå aftale med en potentiel køber, hvis der er gyldig grund hertil. Tilbuddet indeholder en præcis beskrivelse af det tilbudte produkt med tilhørende priser. Beskrivelsen er så detaljeret, at køber kan foretage en god vurdering af tilbuddet. Åbenbare fejl eller fejl i tilbuddet kan ikke binde Voldt. Alle billeder og specifikke oplysninger i tilbuddet er kun vejledende og kan ikke danne grundlag for kompensation eller opsigelse af aftalen (på afstand). Voldt kan ikke garantere, at farverne på billedet nøjagtigt matcher produktets rigtige farver. Leveringstider og -betingelser nævnt i Voldts tilbud er vejledende, og overskrides de, berettiger de ikke køber til fortrydelse eller erstatning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Et samlet tilbud forpligter ikke Voldt til at levere en del af de varer, der indgår i tilbuddet, eller tilbuddet til en del af den angivne pris. Hvis og når der er et tilbud, gælder dette ikke automatisk for genbestillinger. Tilbuddene gælder kun så længe lager haves og efter bestillingsprincippet.

Artikel 4 - Indgåelse af aftalen

Aftalen er indgået på det tidspunkt, hvor køber har accepteret et tilbud fra Voldt ved bestilling af det pågældende produkt via e-mail og/eller hjemmeside, og Voldt bekræfter denne ordre skriftligt over for kunden. Voldt kan give et tilbud via hjemmesiden. Hvis køber har accepteret tilbuddet ved indgåelse af aftale med Voldt, skal Voldt skriftligt bekræfte aftalen med køber, i hvert fald via e-mail. Såfremt accepten (på mindre punkter) afviger fra tilbuddet, er Voldt ikke bundet af det. Voldt er ikke bundet af et tilbud, hvis køber med rimelighed kunne forvente eller burde have forstået, at tilbuddet indeholder en åbenbar fejl eller trykfejl. Køber kan ikke gøre nogen rettigheder gældende på grund af denne fejl eller trykfejl.

Artikel 5 Implementering af aftalen

Voldt skal udføre aftalen efter bedste viden og evne. Hvis og når god udførelse af aftalen kræver det, har Voldt ret til at lade tredjemand udføre visse arbejder efter eget skøn. Køber skal sikre, at alle oplysninger, som Voldt anser for nødvendige, eller som køber med rimelighed bør forstå som nødvendige for aftalens udførelse, bliver leveret til Voldt rettidigt. Såfremt de nødvendige oplysninger ikke leveres til Voldt rettidigt, har Voldt ret til at afbryde gennemførelsen af ​​aftalen. Ved aftalens gennemførelse er Voldt ikke forpligtet eller bundet til at følge købers anvisninger, hvis dette ændrer aftalens indhold eller omfang. Såfremt vejledningen medfører merarbejde for Voldt, er køber forpligtet til at betale mer- eller meromkostningerne i overensstemmelse hermed. Voldt kan kræve sikkerhed af køber eller fuld forudbetaling inden aftalens gennemførelse. Voldt er ikke ansvarlig for skader, uanset art, som er opstået, fordi Voldt har påberåbt sig urigtige og/eller ufuldstændige oplysninger afgivet af køber, medmindre denne fejl eller ufuldstændighed var Voldt bekendt. Køber friholder Voldt for ethvert krav fra tredjemand, der lider skade i forbindelse med aftalens gennemførelse, og som kan henføres til køber.

Artikel 6 - Fortrydelsesfrist

Ved levering af produkter: Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden begrundelse inden for 30 dage. Fortrydelsesfristen starter dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som den erhvervsdrivende har fået kendskab til, har modtaget varen. Du har 14 dage til at returnere dit produkt efter annullering.

I fortrydelsesperioden skal forbrugeren håndtere varen og emballagen varsomt. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til sælger med alt medfølgende tilbehør og - hvis muligt - i original stand og i original emballage i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner givet af sælger. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han eller hun informere den erhvervsdrivende herom senest 30 dage efter, at han eller hun har modtaget varen.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han eller hun informere den erhvervsdrivende herom senest 30 dage efter, at han eller hun har modtaget varen.

Artikel 7 Levering

Leveringsstedet er den adresse, som køber har oplyst til Voldt. Såfremt påbegyndelse, gennemførelse eller levering af aftalen forsinkes på grund af eksempelvis, at køber ikke har afgivet alle ønskede oplysninger rettidigt, ikke samarbejder tilstrækkeligt eller der opstår forsinkelse på grund af andre forhold uden for Voldts kontrol, er Voldt berettiget til at pr. rimelig forlængelse af leveringstiden. Alle aftalte leveringsbetingelser er aldrig fatale forhold. Køber skal skriftligt meddele Voldt, at han eller hun er forsinket og give ham eller hende en rimelig frist for fortsat levering. Køber er ikke berettiget til erstatning på grund af den opståede forsinkelse. Køber er forpligtet til at modtage varerne til det aftalte tidspunkt, selvom de udbydes tidligere eller senere end aftalt. Såfremt køber nægter at modtage leverancen eller undlader at give oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for leveringen, har Voldt ret til at opbevare varen for købers regning og risiko. Såfremt varen leveres af Voldt eller ekstern fragtmand, har Voldt ret til at opkræve eventuelle leveringsomkostninger, medmindre andet er skriftligt aftalt. Disse faktureres særskilt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Såfremt Voldt har behov for oplysninger fra køber i forbindelse med aftalens indgåelse, begynder leveringstiden først, når køber har stillet alle nødvendige oplysninger til rådighed for Voldt. Hvis Voldt har oplyst leveringstid, er dette vejledende. Der gælder længere leveringstider for leveringer uden for Holland. Voldt har ret til at levere varen i dele, medmindre dette afviger fra aftalen, eller hvis delleverancen mangler selvstændig værdi. Voldt har ret til at fakturere det leverede særskilt. Levering kan kun ske, hvis alle fakturaer er betalt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Voldt forbeholder sig retten til at nægte levering, hvis der er en begrundet frygt for manglende betaling.

Artikel 8 Emballering og transport

Voldt forpligter sig over for køber til at pakke de varer, der skal leveres, på en korrekt måde og sikre dem på en måde, der sikrer, at de når frem til bestemmelsesstedet i god stand ved normal brug. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal alle leverancer indeholde moms (moms), emballage og emballagemateriale. Varemodtagelse uden anmærkning på fragtbrev eller kvittering skal være bevis for, at emballagen var i god stand på leveringstidspunktet.

Artikel 9 Kontrol og klager

Køber er forpligtet til at undersøge eller få de leverede varer undersøgt ved levering eller overdragelse, dog i alle tilfælde inden for 24 timer efter modtagelse af det leverede, og kun udpakke dem eller anvende dem i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om varen er til stede. Køber skal i forbindelse hermed kontrollere, om det leverede produkts kvalitet og mængde svarer til aftalen, og om produkterne opfylder de krav, der gælder for dem under normale (kommercielle) forhold. Synlige fejl eller mangler skal meddeles Voldt skriftligt efter levering på thom@koff.nl . Hvis produktet er beskadiget på grund af uagtsom håndtering fra købers side, er køber ansvarlig for eventuel værdiforringelse af produktet. Køber er forpligtet til at undersøge og orientere sig om, hvordan produktet skal bruges og til personlig brug at teste produktet i henhold til brugsanvisningen. Voldt påtager sig ikke ansvar for købers forkerte brug af produktet. Såfremt en reklamation i henhold til foregående afsnit fremsættes rettidigt, skal køber stadig betale for de købte varer. Såfremt køber ønsker at returnere defekte varer, kan dette kun ske med forudgående skriftlig godkendelse fra Voldt på den af ​​Voldt angivne måde. Voldt har ret til at påbegynde en undersøgelse af ægtheden og tilstanden af ​​de returnerede varer, inden der foretages tilbagebetaling. Tilbagebetalinger til køber skal behandles hurtigst muligt, men betalingen kan tage op til tre dage efter modtagelsen af ​​returneringen. Tilbagebetalingen sker til det kontonummer, du tidligere har oplyst. Såfremt køber gør brug af sin reklamationsret, har han ikke ret til at udskyde sin betalingsforpligtelse eller til at afskrive udestående fakturaer.

Såfremt leverancen ikke er komplet og/eller mangler et eller flere produkter på grund af Voldt, skal Voldt efter anmodning fra køber returnere det eller de manglende produkter eller annullere restordren. Bekræftelsen af ​​modtagelse af produkterne er førende i dette tilfælde. Enhver skade, som køber har lidt som følge af afvigende levering, kan Voldt ikke erstatte.

Artikel 10 Priser

I tilbudsperioden kan priserne på de udbudte produkter ikke forhøjes, medmindre der sker ændringer i momssatserne. De i tilbuddet angivne priser er eksklusiv moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. De i tilbuddet angivne priser er baseret på de omkostningsfaktorer, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, for eksempel import- og eksportafgifter, forsendelses- og aflæsningsomkostninger, forsikringer samt eventuelle gebyrer og afgifter. Når det drejer sig om produkter eller råvarer, hvor der opstår prisudsving på det finansielle marked, og som Voldt ikke har indflydelse på, kan Voldt tilbyde disse produkter til varierende priser. I tilbuddet vil det fremgå, at priserne er vejledende priser og kan svinge.

Artikel 11 Betaling og opkrævning

Betaling skal ske forud i den valuta, som fakturaen er udstedt i, via den angivne metode. Køber kan ikke påberåbe sig nogen rettigheder eller forventninger baseret på en forud afgivet budgettering, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet. Køber skal foretage en engangsindbetaling til Voldts bankkonto og de oplysninger, han er blevet bekendt med. Parterne kan kun aftale en anden betalingsfrist efter udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra Voldt. Såfremt købers periodiske betalingsforpligtelse er aftalt, har Voldt ret til skriftligt at justere de gældende priser og gebyrer med tre måneders varsel. I tilfælde af likvidation, konkurs, arrest eller betalingsstandsning fra købers side forfalder Voldts krav mod køber straks og forfalder til betaling. Voldt er berettiget til at anvende de af køber foretagne betalinger først til nedsættelse af omkostningerne, dernæst til nedsættelse af de forfaldne renter og til sidst til nedsættelse af hovedstol og løbende renter. Voldt kan uden forsinkelse afvise at acceptere et betalingsforslag, hvis køber angiver en anden rækkefølge for tildelingen. Voldt kan nægte at tilbagebetale hele hovedstolen, hvis forsinkelsesrenter og løbende renter samt omkostningerne ikke betales. Såfremt køber ikke opfylder sin betalingsforpligtelse og ikke har opfyldt sin forpligtelse senest 30 dage efter den for køber fastsatte betalingsfrist, er køber i misligholdelse, idet der er tale om en virksomhed. Fra den dag køber er forsinket, skal Voldt uden yderligere varsel kræve lovpligtige (erhvervs-)renter fra og med forsinkelsens første dag, indtil fuld betaling er modtaget samt erstatning for de udenretslige omkostninger i henhold til § 6: 96 i den hollandske civillovbog, som skal beregnes efter skalaen for dekretet om kompensation for udenretslige inddrivelsesomkostninger fra 1. juli 2012. Hvis Voldt har afholdt yderligere eller højere omkostninger, som er rimeligt nødvendige, er disse omkostninger berettiget til kompensation. Køber skal også betale sags- og exekutionsomkostningerne.

Artikel 12 Bevarelse af ejendomsrettigheder

Alle varer leveret af Voldt forbliver Voldts ejendom, indtil køber har opfyldt alle nedenstående forpligtelser fra alle de med Voldt indgåede aftaler. Køber har ikke ret til at pantsætte de af ejendomsforbeholdet omfattede varer eller på anden måde opkræve dem, såfremt ejendomsretten endnu ikke er fuldt overdraget. Såfremt tredjemand beslaglægger de under ejendomsforbehold leverede varer eller ønsker at etablere eller udøve rettigheder hertil, er køber forpligtet til at underrette Voldt herom, så snart dette med rimelighed kan forventes. Såfremt Voldt ønsker at udøve sin ejendomsret i henhold til denne artikel, giver køber hermed sit ubetingede og uigenkaldelige samtykke og giver Voldt eller en af ​​Voldt udpeget tredjemand ret til at betræde alle steder, hvor Voldts ejendom er beliggende, og tage disse varer tilbage. Voldt har ret til at beholde det/de varer, som køber har købt, såfremt køber stadig ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser, selvom Voldt har pligt til at overdrage eller udlevere dem. Når køber stadig har opfyldt sine forpligtelser, skal Voldt gøre sit yderste for at levere de købte produkter til køber hurtigst muligt, dog senest inden for 20 hverdage. Omkostninger og andre (følge)skader som følge af, at de købte produkter beholdes, er for købers regning og risiko og erstattes af køber ved første anmodning til Voldt.

Artikel 13 Garanti

Voldt indestår for, at produkterne opfylder aftalen, de i tilbuddet angivne specifikationer, anvendelighed og/eller sundhed, samt de juridiske regler/forskrifter, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse. Dette gælder, selvom de varer, der skal leveres, er bestemt til brug i udlandet, og køber ved aftalens indgåelse udtrykkeligt har meddelt sælger denne anvendelse. Hvis der gives garanti, er den begrænset til det, der er udtrykkeligt skriftligt aftalt, og kun i det omfang garantien er indhentet fra leverandøren/producenten.

Artikel 14 Annullering og opløsning

Voldt har ret til at afbryde opfyldelsen af ​​sine forpligtelser eller til at ophæve aftalen, hvis køber ikke eller fuldt ud opfylder sine (betalings)forpligtelser i henhold til aftalen. Voldt har herudover ret til uden retslig indgriben at opløse den aftale, der eksisterer mellem Voldt og køber, i det omfang den endnu ikke er opfyldt, såfremt køber ikke, rettidigt eller ikke korrekt opfylder sine forpligtelser. der følger for ham af en aftale, som er indgået med Voldt. Voldt har endvidere ret til at hæve aftalen uden forudgående varsel, hvis der opstår forhold af en sådan karakter, at det ikke længere kan kræves, at aftalen opfyldes, eller at det ikke længere kan kræves, at den opfyldes på en rimelig og rimelig måde. , eller hvis der opstår andre forhold, der er af en sådan karakter, at det ikke længere kan forventes, at aftalen opretholdes uden ændringer. Såfremt aftalen opløses, forfalder Voldts krav mod køber straks til betaling. Såfremt Voldt afbryder opfyldelsen af ​​sine forpligtelser, bevarer Voldt sine krav i henhold til loven og aftalen. Vold har altid ret til at kræve erstatning.

Artikel 15 Ansvarsbegrænsning

Såfremt Voldts udførelse af aftalen medfører, at Voldt bliver erstatningsansvarlig over for køber eller tredjemand, er dette ansvar begrænset til de omkostninger, som Voldt opkræver i forbindelse med aftalen, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed. Voldts ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det maksimale erstatningsbeløb, som forsikringsselskabet udbetaler pr. hændelse og år. Voldt er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte skader, tabt fortjeneste og/eller tab, mistede besparelser og skader som følge af brugen af ​​de leverede produkter. Voldt er ikke ansvarlig for og/eller forpligtet til at reparere skader forårsaget af brug af produktet. Voldt giver strenge vedligeholdelses- og brugsanvisninger, som skal følges af køber. Alle skader på produkterne som følge af slid og brug er udtrykkeligt udelukket fra ansvar (herunder brugsspor, brugsskader, faldskader, lys- og vandskader, tyveri, tab mv.). Voldt er ikke ansvarlig for skader, der er eller kan være resultatet af enhver handling eller undladelse som følge af (mangelfulde og/eller ukorrekte) oplysninger på hjemmesiden/hjemmesiden eller fra linkede hjemmesider. Voldt er ikke ansvarlig for og/eller forpligtet til at reparere skader, der er opstået som følge af brug af produktet. Voldt giver strenge vedligeholdelses- og brugsanvisninger, som skal følges af køber. Alle skader på produkter som følge af slitage og brug er udtrykkeligt udelukket fra ansvar (dette omfatter brugsspor, brugsskader, faldskader, lys- og vandskader, tyveri, tab mv.). Voldt er ikke ansvarlig for skader, der er eller kan være et resultat af enhver handling eller undladelse som følge af (manglende og/eller ukorrekte) oplysninger på hjemmesiden(erne) eller fra linkede hjemmesider. Voldt er ikke ansvarlig for fejl og/eller uregelmæssigheder i hjemmesidens funktionalitet og er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller utilgængelighed af hjemmesiden uanset årsag. Voldt garanterer ikke, at indholdet af og e-mail sendt af/på vegne af Voldt transmitteres korrekt og fuldstændigt, ej heller at det modtages rettidigt. Alle krav fra købers side som følge af mangler fra Voldts side bortfalder, såfremt disse ikke er meddelt skriftligt og dokumenteret til Voldt inden et år efter, at køber fik kendskab til eller med rimelighed kunne have fået kendskab til de faktiske forhold, der ligger til grund for påstande. Alle købers krav forfalder under alle omstændigheder et år efter, at aftalen er ophørt.

Artikel 16 Force majeure

Voldt hæfter ikke, såfremt den ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen som følge af force majeure, og kan heller ikke holdes ansvarlig for opfyldelse af nogen forpligtelse, hvis den er forhindret heri som følge af en omstændighed, der ikke kan tilregnes Voldt, og som er ikke på grund af Voldts ansvar i henhold til lovgivningen, retspraksis eller almindeligt anerkendte opfattelser. Ved force majeure menes under alle omstændigheder, men er ikke begrænset til, hvad der i den forbindelse anses for force majeure i loven og advokatvirksomhed, (i) force majeure fra Voldts leverandørers side, (ii) manglende opfyldelse af forpligtelser pr. leverandører, som er blevet ordineret eller anbefalet af køber til Voldt, (iii) fejl i varer, udstyr, software eller materiale fra tredjeparter, (iv) offentlige foranstaltninger, (v) strømafbrydelser, (vi) fejl på internettet, computer netværk og telekommunikationsfaciliteter (f.eks. på grund af cyberkriminalitet og hacking), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig og terrorangreb, (ix) generelle transportproblemer, (x) strejker i Voldts operationer og (xi) andre situationer, der bl.a. Voldts mening, er uden for dens kontrol, og som midlertidigt eller permanent forhindrer Voldt i at opfylde deres forpligtelser. Voldt har ret til at påberåbe sig force majeure, hvis den omstændighed, der forhindrer (fortsat) opfyldelse, indtræder, efter at Voldt skulle have opfyldt sit løfte. Parterne kan annullere deres forpligtelser i henhold til aftalen i perioden med force majeure. Såfremt denne periode varer længere end to måneder, har hver af parterne ret til at hæve aftalen, uden nogen forpligtelse til at betale erstatning til den anden part. I det omfang Voldt allerede på force majeure-tidspunktet har opfyldt dele af sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller vil kunne opfylde dem, og der kan tillægges en selvstændig værdi til det opfyldte og den del, der skal opfyldes, er Voldt berettiget til at fakturere den allerede opfyldte og den del, der skal opfyldes, særskilt. Køber er forpligtet til at betale denne faktura, som var der tale om en særskilt aftale.

Artikel 17 Overførsel af risiko

Risikoen for tab eller beskadigelse af de produkter, der er omfattet af aftalen, overgår til køber på det tidspunkt, hvor varen forlader Voldts lager.

Artikel 18 Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle immaterielle rettigheder og ophavsrettigheder, der tilhører Voldt, er udelukkende i besiddelse af Voldt og overdrages ikke til køber. Det er forbudt for køber at videregive og/eller gengive, ændre eller stille alle dokumenter, som Voldts immaterielle rettigheder og ophavsret hviler på, til tredjemand uden Voldts udtrykkelige og skriftlige forhåndsgodkendelse. Såfremt køber ønsker at foretage ændringer på varer leveret af Voldt, skal Voldt udtrykkeligt godkende de påtænkte ændringer. Køber kan ikke anvende de produkter, der er omfattet af Voldts immaterielle rettigheder på anden måde, end hvad der er aftalt i aftalen.

Artikel 19 Privatliv, databehandling og sikkerhed

Voldt vil behandle købers og besøgendes (personlige) oplysninger på hjemmesiden/hjemmesiden med omhu. Voldt vil efter anmodning informere den berørte person. Såfremt Voldt skal levere informationssikkerhed på baggrund af aftalen, skal denne sikkerhed opfylde de aftalte specifikationer og et sikkerhedsniveau, der ikke er urimeligt set i lyset af den nyeste teknologi, opgavernes følsomhed og omkostningerne forbundet hermed.

ARTIKEL 20 Klageproceduren

  1. Entreprenøren skal have en tilstrækkelig kendt klageprocedure og skal behandle klagen efter denne procedure.

  2. Reklamation over aftalens gennemførelse skal indgives til entreprenøren inden 7 dage med en fuldstændig og overskuelig beskrivelse efter, at forbrugeren har opdaget fejlene.

  3. Klager indgivet til entreprenøren skal besvares inden for 14 dage fra dagen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, skal entreprenøren inden for 14 dages fristen svare med en meddelelse om, at han eller hun har modtaget reklamationen og oplyse, hvornår forbrugeren kan forvente et nærmere svar.

  4. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

  5. Ved reklamationer skal forbrugeren først kontakte Voldt. For klager, der ikke kan løses gennem gensidig konsultation, skal forbrugeren kontakte Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl ), som formidler gratis. Hvis en løsning alligevel ikke kan nås, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af Stichting GeschilOnline ( www.geschilonline.com ), hvis afgørelse er bindende, og hvor både entreprenør og forbruger accepterer denne bindende afgørelse. Der er omkostninger forbundet med at forelægge en tvist for dette tvistudvalg, som forbrugeren skal betale til det relevante udvalg. Det er også muligt at indgive klager via den europæiske platform ODR ( http://ec.europa.eu/odr ).

  6. En klage ophæver ikke entreprenørens forpligtelser, medmindre entreprenøren skriftligt oplyser andet.

  7. Såfremt entreprenøren vurderer, at reklamationen er berettiget, skal entreprenøren efter eget skøn enten ombytte eller reparere de leverede produkter uden beregning.

ARTIKEL 21 - Tvister

Hollandsk lov gælder udelukkende for aftaler mellem Voldt.nl og forbrugeren, som disse generelle betingelser gælder for.

Artikel 22 - Gældende lov

Hollandsk lov finder anvendelse på enhver aftale mellem Voldt og køber. Anvendeligheden af ​​(CISG) Wiens salgskonvention er udtrykkeligt udelukket. Ved fortolkningen af ​​indholdet og omfanget af disse generelle vilkår og betingelser er den hollandske tekst altid afgørende. Voldt har ret til ensidigt at ændre disse generelle betingelser. Enhver tvist, der udspringer af eller som følge af aftalen mellem Voldt og køber, skal afgøres af den kompetente byret Midden-Nederland i Utrecht, medmindre bestemmelser i ikke-fravigelig lovgivning fører til, at en anden domstol er kompetent. Maarsbergen, 26. februar 2020'